تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی آموزش دستورات موجود در MCR

برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی آموزش دستورات موجود در MCR

در این مقاله آموزشی که توسط نمایندگی زیمنس تهیه شده است با دستورات موجود در MCR آشنا می شوید

نمایندگی زیمنس: محاسبه فاکتوریل در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: محاسبه فاکتوریل در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس

اصول کلی کار به اینصورت است که در یک حلقه هر بار یک شماره از عدد کم کرده و آن را در نتیجه قبلی ضرب می کند و وقتی مقدار کم شده به یک رسید از حلقه خارج می شود.

دستورات JUMP در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

دستورات JUMP در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس: توسط دستورات JUMP می توان از روی بخشی از برنامه پرش نمود به گونه ای که NETWORK های موجود در آن بخش اجرا نشوند. به طور کلی به دو صورت می توان از دستورات JUMP استفاده نمود.

ماسک کردن دو بیت اول آنالوگ ورودی در اتوماسیون صنعتی

ماسک کردن دو بیت اول آنالوگ ورودی در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس ایران:در فرآیندی سیگنال ترانسمیتر فشار به کارت آنالوگ با دقت 16BIT داده شده است. برنامه زیر با استفاده از دستور AW تغییرات دو بیت سمت راست را حذف و نتیجه را به خانه ای از حافظه منتقل می کند.